Proiectul ?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii genereaz? pe termen lung un efect pozitiv asupra dezvolt?rii personale ?i profesionale, atât a studen?ilor din grupul-?int?, cât ?i a celor care se vor implica în viitor în activit??ile Centrelor de înv??are. În acela?i timp Centrele vor corela nevoile de înv??are ?i dezvoltare profesional? cu cerin?ele în continu? schimbare ale pie?ei muncii, prin revizuirea anual? a materialelor didactice create cu sprijinul partenerilor economici/sociali. Un alt efect pozitiv îl va reprezenta apropierea mediului universitar de cel economic ?i social în vederea dezvolt?rii parteneriatelor pe termen lung pentru implementarea unor proiecte viitoare POSDRU sau de cercetare fundamental? de tip PN3, FP8.

Obiectivul general al proiectului - „Extinderea oportunit??ilor de înv??are prin ?coala Practic?-factor esen?ial pentru promovarea inov?rii în înv???mântul superior în vederea cre?terii competitivit??ii ?i inser?iei absolven?ilor pe pia?a muncii” – const? în crearea a 5 Centre de înv??are axat? pe student, 1 re?ea de parteneriate ?i 1 program de cercetare ?tiin?ific? aplicativ?, implicând un grup-?int? de 580 persoane, 25 parteneriate/acorduri de cooperare între universitate ?i mediul de afaceri/social/academic, precum ?i 24 programe de studii licen??/masterat adaptate la nevoile actuale ale pie?ei muncii ?i 7 universit??i sprijinite în calitate de beneficiari sau prin reprezentan?ii lor (personal din educa?ie ?i formare sau studen?i).

Proiectul r?spunde CSNR 2007-2013 privind „dezvoltarea ?i utilizarea mai eficient? a capitalului uman din România”, ce r?spunzând obiectivul general al POSDRU „dezvoltarea capitalului uman ?i cre?terea competitivit??ii, prin corelarea educa?iei cu pia?a muncii”.

Al?turi de obiectivul general men?ionat anterior, proiectul î?i asum? o serie de obiective specifice.

Primul obiectiv specific „Dezvoltarea de mecanisme, materiale ?i instrumente didactice specifice înv???rii centrate pe student ?i cre?terea num?rului de absolven?i cu oportunit??i reale de angajare” presupune crearea „?colii practice” ce cuprinde o platform? de e-learning ?i 5 Centre de înv??are axat? pe student, cu activit??i desf??urate în parteneriat cu mediul de afaceri/social.

Al doilea obiectiv specific „Promovarea inov?rii ?i cooper?rii între universitate, mediul de afaceri ?i societatea civil?” va contribui la atingerea rezultatelor proiectului privind atragerea a 25 parteneri ai „?colii practice” ?i promovarea cooper?rii, inov?rii ?i cercet?rii aplicative la nivelul acestora, integrarea unui modul de colaborare online între parteneri, organizarea a 10 workshopuri în parteneriat cu mediul de afaceri/societatea civil?.

Al treilea obiectiv specific „Îmbun?t??irea serviciilor de documentare ?tiin?ific? ?i cercetare” reprezint? unul dintre pilonii principali ai „?colii practice”. Studen?ii, cadrele didactice ?i exper?ii implica?i în activit??ile aplicative ale Centrelor vor utiliza aceste servicii pentru identificarea problemelor economice ?i sociale, precum ?i în vederea solu?ion?rii acestora. Activit??ile Centrelor includ o component? inovatoare de educa?ie prin cercetare ?tiin?ific? aplicativ? ?i interpretare a rezultatelor cercet?rii, realizat? de studen?i, la solicitarea partenerilor economici/sociali ai Centrelor, ?i sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate.

Rezultatele proiectului sunt în acord cu Obiectivul General al Axei Prioritare 1 ce vizeaz? „dezvoltarea rutelor flexibile de înv??are ?i formare, prin furnizarea unei educa?ii moderne ?i de calitate”. Crearea „?colii practice” permite apropierea mediului universitar de cel de afaceri ?i preg?tirea profesional? a studen?ilor în conformitate cu cerin?ele reale ale pie?ei muncii. Aceste rezultate se pliaz? pe cerin?ele obiectivului general al POSDRU, contribuind la dezvoltarea personal? ?i profesional? a studen?ilor, la cre?terea competitivit??ii lor ?i la apropierea mediului universitar de cel economic/social prin corelarea activit??ilor aplicative ?i a materialelor didactice cu cerin?ele în continu? schimbare ale pie?ei muncii.

Valoarea ad?ugat? generat? de ”?coala practic?” va consta în proiectarea ?i implementarea unui mecanism real de dezvoltare a rutelor flexibile de înv??are ?i formare profesional?, oferind studen?ilor o educa?ie modern? ?i de calitate. Prin implicarea unui grup-?int? de 580 persoane contribuim la atingerea obiectivului general al POSDRU ce urm?re?te implementarea unor programe de dezvoltare personal? ?i profesional? de care s? beneficieze 1.650.000 persoane.

Activit??ile proiectului vizeaz? atingerea Obiectivelor Specifice aferente Axei Prioritare 1 ?i DMI 1.2 contribuind la extinderea oportunit??ilor de înv??are prin acoperirea nevoilor de dezvoltare personal? ?i profesional? în conformitate cu cerin?ele în continu? schimbare ale pie?ei muncii.

Prin implementarea acestui proiect România va fi mai aproape de a avea o resurs? uman? bine preg?tit?, contribuind în mod real la construirea unei Europe mai competitive.

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!