Proiectul ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii generează pe termen lung un efect pozitiv asupra dezvoltării personale și profesionale, atât a studenților din grupul-țintă, cât și a celor care se vor implica în viitor în activitățile Centrelor de învățare. În același timp Centrele vor corela nevoile de învățare și dezvoltare profesională cu cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii, prin revizuirea anuală a materialelor didactice create cu sprijinul partenerilor economici/sociali. Un alt efect pozitiv îl va reprezenta apropierea mediului universitar de cel economic și social în vederea dezvoltării parteneriatelor pe termen lung pentru implementarea unor proiecte viitoare POSDRU sau de cercetare fundamentală de tip PN3, FP8.

Obiectivul general al proiectului - „Extinderea oportunităților de învățare prin Școala Practică-factor esențial pentru promovarea inovării în învățământul superior în vederea creșterii competitivității și inserției absolvenților pe piața muncii” – constă în crearea a 5 Centre de învățare axată pe student, 1 rețea de parteneriate și 1 program de cercetare științifică aplicativă, implicând un grup-țintă de 580 persoane, 25 parteneriate/acorduri de cooperare între universitate și mediul de afaceri/social/academic, precum și 24 programe de studii licență/masterat adaptate la nevoile actuale ale pieței muncii și 7 universități sprijinite în calitate de beneficiari sau prin reprezentanții lor (personal din educație și formare sau studenți).

Proiectul răspunde CSNR 2007-2013 privind „dezvoltarea și utilizarea mai eficientă a capitalului uman din România”, ce răspunzând obiectivul general al POSDRU „dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației cu piața muncii”.

Alături de obiectivul general menționat anterior, proiectul își asumă o serie de obiective specifice.

Primul obiectiv specific „Dezvoltarea de mecanisme, materiale și instrumente didactice specifice învățării centrate pe student și creșterea numărului de absolvenți cu oportunități reale de angajare” presupune crearea „Școlii practice” ce cuprinde o platformă de e-learning și 5 Centre de învățare axată pe student, cu activități desfășurate în parteneriat cu mediul de afaceri/social.

Al doilea obiectiv specific „Promovarea inovării și cooperării între universitate, mediul de afaceri și societatea civilă” va contribui la atingerea rezultatelor proiectului privind atragerea a 25 parteneri ai „Școlii practice” și promovarea cooperării, inovării și cercetării aplicative la nivelul acestora, integrarea unui modul de colaborare online între parteneri, organizarea a 10 workshopuri în parteneriat cu mediul de afaceri/societatea civilă.

Al treilea obiectiv specific „Îmbunătățirea serviciilor de documentare științifică și cercetare” reprezintă unul dintre pilonii principali ai „Școlii practice”. Studenții, cadrele didactice și experții implicați în activitățile aplicative ale Centrelor vor utiliza aceste servicii pentru identificarea problemelor economice și sociale, precum și în vederea soluționării acestora. Activitățile Centrelor includ o componentă inovatoare de educație prin cercetare științifică aplicativă și interpretare a rezultatelor cercetării, realizată de studenți, la solicitarea partenerilor economici/sociali ai Centrelor, și sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate.

Rezultatele proiectului sunt în acord cu Obiectivul General al Axei Prioritare 1 ce vizează „dezvoltarea rutelor flexibile de învățare și formare, prin furnizarea unei educații moderne și de calitate”. Crearea „Școlii practice” permite apropierea mediului universitar de cel de afaceri și pregătirea profesională a studenților în conformitate cu cerințele reale ale pieței muncii. Aceste rezultate se pliază pe cerințele obiectivului general al POSDRU, contribuind la dezvoltarea personală și profesională a studenților, la creșterea competitivității lor și la apropierea mediului universitar de cel economic/social prin corelarea activităților aplicative și a materialelor didactice cu cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii.

Valoarea adăugată generată de ”Școala practică” va consta în proiectarea și implementarea unui mecanism real de dezvoltare a rutelor flexibile de învățare și formare profesională, oferind studenților o educație modernă și de calitate. Prin implicarea unui grup-țintă de 580 persoane contribuim la atingerea obiectivului general al POSDRU ce urmărește implementarea unor programe de dezvoltare personală și profesională de care să beneficieze 1.650.000 persoane.

Activitățile proiectului vizează atingerea Obiectivelor Specifice aferente Axei Prioritare 1 și DMI 1.2 contribuind la extinderea oportunităților de învățare prin acoperirea nevoilor de dezvoltare personală și profesională în conformitate cu cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii.

Prin implementarea acestui proiect România va fi mai aproape de a avea o resursă umană bine pregătită, contribuind în mod real la construirea unei Europe mai competitive.

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!