Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organiza?ie non-guvernamental?, înfiin?at? în anul 1998 de c?tre Funda?ia pentru o Societate Deschis? (actuala Funda?ie Soros), care ac?ioneaz? pentru crearea ?i func?ionarea unui cadru legal ?i institu?ional care s? asigure respectarea drepturilor omului ?i a egalit??ii de ?anse ?i pentru accesul liber la un act de justi?ie echitabil.

CRJ este National Focal Point pentru România în cadrul RAXEN - Re?eaua European? de Combatere a Rasismului si Xenofobiei, organism înfiin?at pe lâng? Agen?ia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. În acest? calitate, CRJ furnizeaz? periodic Uniunii Europene date statistice privind actele de rasism ?i xenofobie semnalate în diverse domenii din România.

CRJ este membru al re?elei ECAS (European Citizen Action Service) începând din anul 2006. ECAS, având sediul central la Bruxelles, a fost creat? în anul 1990 ca o organiza?ie non-profit, apolitic? ?i independent? cu scopul de a sprijini organiza?iile neguvernamentale ?i indivizii în rela?ia cu Uniunea European? prin derularea de activit??i de advocacy, ap?rarea drepturilor omului ?i strângere de fonduri. În prezent, ECAS este format? din 96 de organiza?ii neguvernamentale din întreaga lume active în dezvoltarea societ??ii civile, drepturile omului, dezvoltare ?i bun?stare social? ?i s?n?tate.

CRJ este membru asociat al re?elei Justice & Environment, din anul 2006 ?i membru deplin din septembrie 2010. Tot in septembrie 2010, C?t?lina R?dulescu, Manager Program "Procese test" a fost aleas? membru în Comitetul Executiv al J&E. Justice & Environment este o re?ea alc?tuit? din 14 organiza?ii neguvernamentale independente ?i de interes public active în domeniul dreptului mediului din statele membre ale Uniunii Europene. Aceasta re?ea are scopul de a proteja cet??enii, natura ?i mediul încojur?tor, unul dintre obiectivele sale principale fiind asigurarea implement?rii ?i aplic?rii legisla?iei comunitare în domeniul mediului prin intermediul schimbului de informa?ii de natur? juridic?.

CRJ este ini?iatorul ?i coordonatorul re?elei "Împreun? impotriva coruptiei" - re?ea format? din organizat?i neguvernamentale române?ti care militeaz? pentru aplicarea corect? a m?surilor vizând integritatea sectorului public, la nivel local ?i central.

CRJ este ini?iatorul ?i coordonatorul re?elei RADO - Re?eaua de Avoca?i pentru Drepturile Omului, format? din avoca?i dornici s? contribuie la dezvoltarea jurispruden?ei în domenii precum accesul la informa?ii de interes public, transparen?? ?i participare public?, dreptul persoanelor cu dizabilit??i mintale, dreptul mediului, prin aducerea în fa?a instan?ei a unor cazuri strategice.


 

Echipa CRJ POSDRU/156/1.2/G/132920

Georgiana Iorgulescu –Coordonator partener

Georgiana Pascu –expert pe termen lung implementare

Login Form

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!